Veřejná soutěž o Drážďanskou cenu lyriky 2016

Veřejná soutěž o Drážďanskou cenu lyriky 2016
Drážďanskou cenu lyriky na podporu současné básnické tvorby vypisuje primátorka
zemského hlavního města Drážďan každý druhý rok. Cena je dotována částkou 5.000
EUR a v listopadu 2016 bude udělena pojedenácté.
Uchazečky a uchazeči žijící v Evropě, které/kteří píší v němčině anebo češtině,
mohou být navrženy/i nakladatelstvími, vydavateli a redakcemi literárních časopisů,
autorskými svazy a literárními sdruženími. Vítány jsou rovněž přihlášky jednotlivců.
Předpokladem pro účast v soutěži je minimálně jedna knižní nebo časopisecká
publikace, včetně otištění v antologii.
Publikace vlastním nákladem anebo výlučně na internetu nejsou akceptovány.
Přihlášky do soutěže se přijímají do 30. září 2015.
Uchazeči zašlou minimálně 6 a nanejvýš 10 vlastních básní v pěti vyhotoveních
psaných na stroji nebo na počítači a svoji stručnou bio- a bibliografii s aktuální
adresou. Na textech nesmí být uvedeno jméno autora, protože se básně posuzují
anonymně. Místo toho se na všech dílčích stránkách soutěžního příspěvku a na
oddělené bio- a bibliografii používá heslo.
Porota prvního kola je obsazena českými a německy mluvícími členy, kteří vybírají až 5
kandidátek či kandidátů ze všech zaslaných příspěvků ve svém mateřském jazyce, a to
do 1. února 2016. Jména uchazečů se porotcům neoznamují, pracují pouze
s anonymními hesly.
Veškeré zaslané texty nominovaných básnířek/básníků budou před finále přeloženy do
druhého jazyka renomovanými literárními překladatelkami a překladateli, aby je měla
k dispozici hlavní porota, která je též zastoupena dvojjazyčně.
Nominované autorky a nominovaní autoři budou pozvány/i na podzim 2016 do
Drážďan na soutěžní čtení v rámci literárního festivalu BARDINALE. Tam představí
hlavní porotě i publiku své soutěžní texty v cca 10minutovém bloku. Každý uchazeč by
měl být připraven vystoupit v případě nominace v den předání ceny před publikem
v Drážďanech a zúčastnit se několikadenního rámcového programu.
Přihlášky do soutěže o Drážďanskou cenu lyriky je třeba podat klasickou poštou
(nedoporučeně!) do 30. září 2015 na adresu:
Förderverein für das Erich Kästner Museum/Dresdner Literaturbüro e.V., Literaturhaus
Villa Augustin, Antonstraße 1, 01097 Dresden
Tel. +49 (0)351 804 50 87, Fax +49 (0)351 804 50 66
Důležité!
Na přihlášky e-mailem nebo faxem se nebere zřetel. Z kapacitních důvodů nemůžeme
potvrdit převzetí zásilky, ani vyzvednout na poště zásilky doporučené. Zprávy obdrží
jen nominovaní autoři. Přihlášené texty nebudou zaslány zpět. Právní cesta
vyloučena.
Hesla nominovaných budou zveřejněna od 1. 2. 2016 na internetových stránkách
organizátora (www.literaturhaus-dresden.de).
Jméno vítězky či vítěze se po předání ceny zveřejní též na internetových stránkách
organizátora (www.literaturhaus-dresden.de) i v tisku.